RODO PBDI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PBDI S.A.
 
1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
 
Administratorem danych osobowych (dalej „Dane”) przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest spółka Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Wapiennej 40 (87-100), zwana dalej Administratorem lub PBDI S.A.
 
PBDI S.A. jest członkiem Grupy Kapitałowej ERBUD. Lista wszystkich spółek z Grupy Erbud znajduje się tutaj.
 
Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) .
 
Dane oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 
2. Jak przetwarzamy Dane?
 
PBDI S.A. dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane są:
- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;
- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;
- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 
3. Kiedy przetwarzamy Dane?
 
Dane przetwarzamy w wielu sytuacjach. Mogą być to sytuacje, w których udostępnili nam Państwo swoje Dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. złożenia swojej aplikacji, skierowania zapytania / oferty mailowo lub telefonicznie) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy, ale także wtedy, gdy pozyskaliśmy Państwa Dane z innych źródeł (np. od firmy, z którą Państwo współpracują, a która jest naszym kontrahentem / klientem).
 
4. Przetwarzanie Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem.
 
a. Jakie Dane przetwarzamy w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
 
Jako Administrator przetwarzamy Dane naszych partnerów biznesowych (inwestorów, podwykonawców, kontrahentów), ich pracowników / współpracowników, Dane innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.
W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.
 
Powyższe Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą, a także od innych osób, np. od ich pracodawców / zleceniodawców.
 
b. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
 
W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem przetwarzamy Dane w następujących celach:
- nawiązania współpracy;
- zawarcia i wykonywania umowy;
- rozliczenia umów;
- udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
- marketingu i kontaktu się w sprawie innych informacji i usług PBDI S.A.;
- obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.
 
Podstawą przetwarzania Danych przez PBDI S.A. jest:
- niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której Dane dotyczą;
- realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
- prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
 
Podanie Danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.
 
c. Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
 
Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 
Dane osób, które skontaktowały się z PBDI S.A. będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 
d. Kto jest odbiorcą Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
 
Dane przetwarzane przez nas w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem mogą być przekazywane innym spółkom z Grupy Erbud, naszym partnerom biznesowym (np. inwestorom i podwykonawcom w ramach współpracy przy danym projekcie / inwestycji) oraz innym naszym kontrahentom wspierającym nas w organizacji pracy, usług IT i marketingu.
 
5. Przetwarzanie Danych w związku z rekrutacją.
 
a. Jakie Dane przetwarzamy w związku z rekrutacją?
 
Jako Administrator przetwarzamy Dane osób ubiegających się o zatrudnienie przekazane wszelkimi dostępnymi kanałami rekrutacji, w tym w szczególności przetwarzamy wszelkie Dane przekazane nam w ramach aplikacji oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji.
 
W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące Dane (przetwarzanie niektórych Danych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody): Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące wykształcenia, Dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia, Dane dotyczące uprawień oraz inne Dane przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.
 
b. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z rekrutacją?
 
W związku z rekrutacją przetwarzamy Dane w następujących celach:
- rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji lub rekrutacji w ramach Grupy Erbud;
- obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.
 
Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach oraz w zakresie przyszłych rekrutacji, Państwa zgoda.
 
Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania ewentualnej dalszej współpracy.
 
c. Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z rekrutacją?
 
Dane będą przetwarzane w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub przyszłych rekrutacji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 
d. Kto jest odbiorcą Danych w związku z rekrutacją?
 
Dane przetwarzane przez nas w związku z rekrutacją mogą być przekazywane innym spółkom z Grupy Erbud oraz podmiotom wspierającym nas w procesie rekrutacji oraz świadczącym na naszą rzecz usługi IT.
 
6. Czy Państwa Dane trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
 
Państwa Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium EOG, PBDI S.A. podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:
- stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską; lub
- transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.
 
W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeń.
 
7. Jakie uprawnienia Państwu przysługują?
 
Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo:
- dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopi;
- żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).
 
Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
8. Kontakt


W razie wątpliwości – kontakt: iod@pbdi.pl

Ważna informacja

Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w polityce prywatności.

Zamknij